Vacatures

Pedagogisch medewerker voor baby- , dreumes- en/of peutergroep geinspireerd door Emmi Pikler                    

Kindcentrum De Boomhut (verder: De Boomhut) biedt uitdagende kinderopvang aan voor kinderen van 0-13 jaar vanuit verschillende locaties. We bieden dagopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang en tussenschoolse opvang. Daarnaast worden vanuit buurtsport activiteiten aangeboden voor alle kinderen van Ter Aar. De Boomhut werkt nauw samen met basisonderwijs, gemeenten en met lokale speciale zorgaanbieders. Locaties zijn  gevestigd in basisschoolgebouwen, het scoutinggebouw en in de toekomst maken we onderdeel uit van een Integraal Kind Centrum. Een aantal medewerkers werken voor zowel kinderopvang als basisonderwijs.

Per locatie is een meewerkend teamleider aangewezen. De organisatie wordt verder hiërarchisch aangestuurd door de locatiemanager en directeur. Er zijn enkele personen die backoffice werkzaamheden uitvoeren zoals planning & plaatsing en de financiële en P&O administratie.

De Boomhut heeft een strategisch meerjarenplan geschreven met een missie en een visie. Klantgerichtheid, verbinden (met kinderen, ouders, medewerkers, leidinggevenden, onderwijs en zorgpartners), samenwerken (met elkaar en met ouders, onderwijs en zorgpartners) en telkens ontwikkelen (van kinderen en van onszelf) zijn belangrijke kernwaarden. Voor medewerkers zijn het meerjarenplan met missie en visie en de kernwaarden een belangrijke leidraad.

Bij De Boomhut werken de medewerkers volgens kwaliteitsprocedures, een dagindeling en werkschema’s en beschrijvingen. Verder wordt strikt gewerkt volgens de wet- en regelgeving. Binnen deze belangrijke afspraken hebben medewerkers ruimte om eigenaarschap te tonen, een inspirerende dag te verzorgen voor de kinderen en bij te dragen aan hun ontwikkeling. VVE wordt aangeboden op verschillende groepen. Talent, sport en natuur zijn pijlers waar bij De Boomhut alle werksoorten op zijn gericht.   Het pedagogisch handelen op het kinderdagverblijf en peutergroep wordt geinspireerd door het gedachtengoed van Emmi Pikler.

Alle kinderen zijn bij De Boomhut welkom. De Boomhut werkt samen met externe specialisten die bij de begeleiding van kinderen die speciale aandacht behoeven, worden betrokken. Pedagogisch medewerkers worden aangenomen voor de werksoort KDV, Peuteropvang, TSO of BSO. Zij kunnen in geval van afwezigheid van collega’s worden gevraagd tijdelijk werkzaam te zijn voor ook de andere werksoorten. Voor het werken op een VVE groep is een diploma vereist. Voor het werken op het kinderdagverblijf wordt je na je start opgeleid tot babyspecialist vanuit de pedagogische visie van Emmi Pikler.

Wat ga je doen?

Je zorgt dagelijks voor de ontwikkeling en verzorging van kinderen (van 0-4 jaar) op onze kinderopvanglocatie volgens het pedagogisch beleid, de missie, visie en het strategisch meerjarenplan. Zorgdragen voor een goede relatie en afstemming met de ouders/verzorgers over aandachtspunten en de ontwikkeling van de kinderen. Je werkt mee aan zo goed mogelijke werkprocessen en voorzieningen.

Verantwoordelijke werkprocessen

Pedagogiek, kwaliteit, facilitair

Organisatorische positie

 • Je werkt hiërarchisch onder de locatiemanager
 • Je ontvangt operationele leiding van de teamleider.
 • Je eeft zelf geen leiding aan anderen.
 • Je begeleidt in voorkomende gevallen nieuwe medewerkers en als werkbegeleider BOL-stagiaires.

Kinderen verzorgen en begeleiden

 • Werkt volgens de dagindeling.
 • Zorgt voor de dagelijkse verzorging van kinderen.
 • Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als individueel waarbij de pedagogiek van Emmi Pikler als basis dient en pedagogiek van Montessori en Reggio Emilia als inspiratiebron dient.
 • Schept een situatie en sfeer binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen.
 • Observeert en stimuleert kinderen verder te ontwikkelen. Past hiervoor waar mogelijk aangeboden ontwikkelmethodieken toe.
 • Begeleidt kinderen, rekening houdend met de doorgaande ontwikkellijn van kinderen met het basisonderwijs, bij de dagelijkse voorkomende bezigheden.
 • Plant en organiseert activiteiten, workshops en uitjes gericht op plezier en op de ontwikkeling en aansluitend op de belevingswereld en behoefte van het kind.
 • Fungeert als mentor voor aangewezen kinderen.
 • Zorgt voor een goede begeleiding van en naar de locaties.
 • Onderneemt actie in geval van incidenten.

Resultaat: Kinderen zijn verzorgd volgens de dagindeling, de geldende hygiëne-eisen en overige afspraken en kunnen opgroeien en zich ontwikkelen volgens het pedagogisch beleids- en werkplan.

 

Informatie en adviezen uitwisselen over kinderen en werkzaamheden (intern)

 • Verwerkt diverse schriftelijke meldingen volgens procedure (intake, exit, incidenten en ongevallen, ideeën, e.d.).
 • Houdt de ontwikkeling van de kinderen bij en rapporteert hierover.
 • Houdt de aandachtspunten en ontwikkelingen bij in het (digitale) kind ontwikkeling volgsysteem.
 • Stemt met collega’s af over dagindeling en de werkverdeling en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht.
 • Informeert de directeur of teamleider over belangrijke zaken.
 • Neemt deel aan het werkoverleg.

 

Resultaat: Collega’s kunnen beschikken over de voor de verzorging en begeleiding relevante informatie, zodat  kinderen zo optimaal mogelijk begeleid worden.

Informatie en adviezen uitwisselen over kinderen en werkzaamheden (extern)

 • Informeert bij kennismaking de ouders/verzorgers over de gang van zaken binnen de groep.
 • Zorgt steeds voor klantgericht contact met ouders/verzorgers, geeft informatie over de dag, de activiteiten en de ontwikkeling van het kind, informeert naar specifieke aandachtspunten (dagritme, voeding e.d.) en bijzonderheden en geeft adviezen.
 • Zorgt voor de goede communicatie (intern en naar ouders/verzorgers) bij de afwikkeling en opvolging van klachten en incidenten.
 • Stemt af met de onderwijzers van het basisonderwijs over de samenwerking en doorgaande ontwikkellijn van kinderen. Stemt af over de doorgaande ontwikkellijn, de warme overdracht en het pedagogisch beleid.
 • Onderhoudt in geval van kinderen die speciale aandacht behoeven, contact met specialisten die bij de begeleiding zijn betrokken.

 

Resultaat: Ouder/verzorgers en samenwerkingspartners beschikken over de voor de verzorging en begeleiding relevante informatie, zodat het betreffende kind zo optimaal mogelijk begeleid wordt.

 

Ruimten en materiaal beschikbaar houden

 • Verricht volgens schema licht huishoudelijke werkzaamheden ten behoeve van de groep.
 • Geeft aan de teamleider door wanneer aanschaf van inventaris, materialen en (voedings)-middelen nodig zijn.
 • Zorgt ervoor, dat de regels op het gebied van hygiëne worden nageleefd.

Resultaat: Een schone ruimte en voldoende en goed verzorgde inventaris, materialen en

voedingsmiddelen zodat kinderen in een schone, gezonde en veilige omgeving opgevangen kunnen worden.

Deskundigheid bevorderen

 • Volgt nieuws over pedagogiek (nadruk op Emmi Pikler, Montessori en Reggio Emilia), natuur, activiteiten (0-4 jaar) en kinderopvang. Deelt dit nieuws met collega’s.
 • Ontvangt periodiek coaching van een pedagogische coach.
 • Maakt zo goed mogelijk gebruik van het aanbod van De Boomhut voor het kunnen ontwikkelen van pedagogische kennis en vaardigheden en voor persoonlijke ontwikkeling.

Resultaat: De eigen deskundigheid is telkens bevorderd.

 

Bedrijfsprocessen van de locatie faciliteren

 • Geeft gebreken van de locatie en inventaris volgens procedure door aan de teamleider.
 • Denkt mee hoe de kwaliteit van het werk, de communicatie en/of efficiënt werken beter kan.
 • Is aandachtsfunctionaris voor een aangewezen werkgebied (kwaliteit, binnenruimte, buitenruimte etc.).

Resultaat: Benodigde informatie is beschikbaar, werk is verdeeld en werkprocessen lopen zo goed mogelijk.

  

Profiel voor de functie

Kennis

 • Een afgeronde relevante pedagogische opleiding op minimaal MBO-4 niveau (die voldoet aan de kwalificatie-eis functieboek kinderopvang). Hierdoor is o.a. kennis opgedaan over de ontwikkelingsfases van het kind en kennis van en inzicht in groepsdynamische processen.
 • Aantoonbare kennis of interesse in het gedachtengoed van Emmi Pikler is een plus
 • Kennis van hygiëne- en veiligheidseisen voor de kinderopvang.
 • Pedagogische kennis, waarbij kennis van Emmi Pikler een grote pre is.
 • Kennis van de kernwaarden en de missie en visie.
 • Kennis van het pedagogisch beleids- en werkplan voor de aangewezen locaties.
 • Kennis van relevante werkprotocollen van De Boomhut en indien van toepassing van samenwerkende scholen.
 • Aantoonbaar taalniveau 3F (luisteren, spreken en gesprekken voeren).

 

Vaardigheden

 • Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) voor het communiceren met ouders, samenwerkende organisaties en kinderen.
 • Sociale vaardigheden voor het leggen en onderhouden van contacten op diverse niveaus.
 • Vaardig met automatisering; met de applicaties waarmee wordt gewerkt op de locaties.

Persoonlijke eigenschappen

 • Klantgericht
 • Hart voor kinderen
 • Enthousiast
 • Verbinden en samenwerken
 • Zelfreflectie
 • Flexibel
 • Ondernemend
 • Creatief
 • Eigenaarschap
 • Leergierig
 • Oog voor natuur

Functiehuis indeling

Refertefunctie: Pedagogisch medewerker, Functieboek CAO Kinderopvang.

De functie is ingedeeld in schaal 6 van de CAO Kinderopvang

Interesse?

Mail Kelly van Tol via het formulier op deze pagina.

Welkom in De Boomhut!